7.2.. Učitati katetu pravouglog trougla i ugao alfa u stepeima. Izračunati katetu i hipotenuzu.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211080;
USES 
  WinCrt;
VAR
 a,alfa:real;
BEGIN
 WRITE('Unesite katetu: ');
 READLN(a);
 WRITE('Unesite ugao ALFA u STEPENIMA: ');
 READLN(alfa);
 IF (a > 0) AND (alfa > 0) AND (alfa < 90) THEN
  BEGIN
   WRITELN('Duzina druge katete je:',a*(COS((alfa*pi)/180)/SIN((alfa*pi)/180)));
   WRITELN('Duzina hipotenuze je:',a/sin((alfa*pi)/180));
  END
 ELSE
  WRITELN('Takav pravougli trougao ne postoji.');
END.
 

Ispis na ekranu:

Index