7.2.. Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Napisati program za učitavanje brzina, izračunavanje i ispis ugla kretanja čamca.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211081;
USES 
  WinCrt;
VAR
 vc,vr:real;
BEGIN
 WRITE('Unesite brzinu camca(m/s) u odnosu na rijeku i brzinu rijeke(m/s): ');
 READLN(vc,vr);
 IF (vc>0) AND (vr>0) THEN
  BEGIN
   WRITELN('Brzina camca(m/s) u odnosu na obalu je:',SQRT(SQR(vc) + SQR(vr)));
   WRITELN('Ugao(u STEPENIMA) koji zaklapa pravac kretanja camca sa obalom je',(ARCTAN(vc/vr)*180)/pi);
  END
 ELSE
  WRITELN('Takvo kretanje nije moguce.');
END.

Ispis na ekranu:

Index