7.2.. Čamac se kreće okomito na tok rijeke brzinom vc (m/s). Rijeka teče brzinom vr (m/s). Ako je poznata brzina čamac i ugao kreatnja čamca. Napisati program za izračunavanje i ispis brzine kratanja rijeke.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211082;
USES 
  WinCrt;
VAR
  vc,x:real;
BEGIN
 WRITE('Unesite brzinu camca(m/s) i ugao kretanja camca(STEPENI): ');
 READLN(vc,x);
 IF (vc>0) AND (x>0) AND (x < 90) THEN
  WRITELN('Brzina rijeke(m/s) je:',vc*(COS((x*pi)/180)/SIN((x*pi)/180)))
 ELSE
  WRITELN('Takvo kretanje nije moguce.');
END.

Ispis na ekranu:

Index