7.2.. Učitati realan broj. Ako je negativan izračunati apsolutnu vrijednost. Realan broj zaokružiti na prvi manji cijeli broj.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211083;
USES 
  WinCrt;
VAR 
 a:real;
BEGIN
 WRITE('Unesite broj a: ');
 READLN(a);
 IF a < 0 THEN
  WRITELN('Apsolutna vrijednost broja je', ABS(a))
 ELSE
  WRITELN('Broj zaokruzen na prvi manji cijeli broj je:',TRUNC(a));
END.

Ispis na ekranu:

Index