7.2.. Učitati koeficijente kvadratne jednačine. Ispis ima odgovarajući izgled:

Listing programa:

PROGRAM P07211084;
USES 
 WinCrt;
VAR 
 a,b,c,x1,x2,x,z:real;
BEGIN
 WRITE('Upisati koeficijente kvadratne jednacine a, b i c: ');
 READLN(a,b,c);
 IF SQR(b) - 4*a*c>0 THEN
 BEGIN
  x1:=(-b + SQRT(SQR(b) - 4*a*c))/(2*a);
  x2:=(-b - SQRT(SQR(b) - 4*a*c))/(2*a); 
  WRITELN('Rjesenja su realna: x1= ',x1,' I x2= ',x2);
 END
 ELSE
 IF SQR(b) - 4*a*c=0 THEN
  BEGIN
  x:= -b/(2*a);
  WRITELN('Rjesenje je linearno: x= ',x);
  END
 ELSE
  BEGIN
  z:=(SQRT(-SQR(b)+4*a*c))/2;
  WRITELN('Rjesenja su kompleksna: z1=',-b/(2*a),' + ',z,'i I z2=',-b/(2*a),' - ',z,'i'); 
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index