7.2.. Učitati dva realna broja. Ispisati njihov količnik kao cjelobrojni broj i ostatak. Ako je djelilac 0 ispisati poruku. Ispis ima izgled:

Listing programa:

PROGRAM P07211086;
USES 
  WinCrt;
VAR 
 a,b:integer;   
BEGIN
 WRITE('Djeljenik= ');
 READLN(a);
 WRITE('Djelilac= ');
 READLN(b);
 IF b<>0 THEN
  WRITELN(a,'/',b,' = ',a DIV b,' cijelih i ',a MOD b,' ostatak.')
 ELSE
  WRITELN('Ne moze se dijeliti sa 0.');
END.

Ispis na ekranu:

Index