7.3.. Napisati program za ispis uspjeha, prema slijedećoj tabeli:

Opis programa: Da bi se mogla koristi naredba CASE vrijednosti moraju biti cjelobrojne. Zato se prosjek množi sa 10 i zatim zaokružuje ROUND(10*a).

Listing programa:


PROGRAM p07311007;
USES 
 WinCRT;
VAR
 a : Real;
 b : Integer;
BEGIN
 Writeln('Ocjena - Prosjek');
 Write('Prosjek');
 Readln(a);
 b := ROUND(10*a);
 CASE b OF
  0..15  : Writeln('nedovoljan');
  15..25 : Writeln('dovoljan');
  25..35 : Writeln('dobar');
  35..45 : Writeln('vrlo dobar');
  45..50 : Writeln('odlican');
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index