7.3.. Koristeći naredbu CASE izračunati recipročnu vrijednost učitanog broja.

Opis programa: Naredba CASE sadrži logički izraz i na osnovu vrijednosti TRUE i FALSE izvodi se grananje. Logičiki izraz je a <> 0.

Listing programa:


PROGRAM p07311012;
USES
 WinCrt;
VAR
 a: REAL;
BEGIN
 Writeln('Reciprocna vrijednost ');
 Write('broj');
 Readln(a);
 CASE a <> 0 OF
  TRUE : Writeln('Reciprocna vrijednosti = ', 1/a);
  FALSE : Writeln('Dijeljenja sa nulom');
 END;
END.

Ispis na ekranu:

Index