7.3.. Napisati program za izračunavanje y na osnovu vrijednosti x:

Listing programa:


PROGRAM p07311020;
USES
 WinCrt;
VAR
 x : 1..5;
 y : Real;
BEGIN
 Write('Koeficijent (1 5)');
 Readln(x);
 CASE x OF
  1 : y := x + 2;
  2 : y := x - 2;
  3 : y := x / 2;
  4 : y := x -5;
  5 : y := 2 - x;
 END;
 Writeln('x = ', x, ' y = ', y);
END.

Ispis na ekranu:

Index