Programski jezik Pascal
Ciklična strukura - Tri petlje: FOR-WHILE-REPEAT - petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7_1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
3 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
4 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
5 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 FOR-WHILE-REPEAT - petlja
2 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7_2 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7_3 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7_4 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7_5 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7_6 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7_7 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
8 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
9 Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
9_1 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
10 Ispisati prirodne brojeve od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
11 Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
12 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
13 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
14 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
16 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
16_2 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
17 Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n (test parnosti i neparnosti). FOR-WHILE-REPEAT - petlja
18 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
19 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
20 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
21 Suma prvih 5 prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
22 Saberi prirodne brojeve do 100. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
24 Suma prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
25 Suma prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
26 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
27 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
28 Napisati program za ispis sume reciprocnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n) FOR-WHILE-REPEAT - petlja
29 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
30 Napisati program za izračunavanje sume niza:1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n FOR-WHILE-REPEAT - petlja
30_1 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
30_3 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
23 Saberi parne prirodne brojeve do 100. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
31 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
32 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
33 Suma parnih prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
34 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
35 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
35_1 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
35_3 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
35_5 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
36 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37_4 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37_6 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37_04 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37_05 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37_06 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
37_07 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
38 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
38_2 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
39 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
40 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
41 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
42 Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
42_2 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
42_4 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
43 Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
44 Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
45 Proizvod prirodnih od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
45_2 Proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
45_4 Proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
45_6 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
45_8 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
46 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
46_1 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
46_2 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
46_4 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
47 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3 i sa 4. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
48 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
49 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
50 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
52 Izračunati proizvod parnih brojeva od A do B. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
52_1 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
52_3 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
53_01 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
53_03 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
53_05 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
53_06 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
53 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
54 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 i sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
55 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
56 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
57 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
58 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije petlje. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
58_1 Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
59_01 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
59_02 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
59_03 Prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
59 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
60 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
60_2 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
61 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
62 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
63 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
64 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
65 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
66 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
67 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
68 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
69 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
70 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
71 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
72 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
73 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
74 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
75 Izračunati aritmetičku sredinu brojeva od k do n djeljivih sa l. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
76 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
77 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
79 Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
80 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
82 Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
83 Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
84 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
85 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
86 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
87 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičku sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojeva kao i broj nula. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
89 Napisati program za ispis dana u sedmici. Ispis na ekranu poslije izvođenja programa:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
90 Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
91 Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
92 Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
93 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
94 Napisati program da ispisuje mala slova engleske abecede. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
95 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede i njihov ASCII kod tj. redni broj. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
98 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
117 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
118 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
119 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
120 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
131 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
132 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
133 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
125 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
126 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
127 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
123 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
129 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
135 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
134 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
121 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
99 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
104 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
103 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
102 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
100 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
101 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
105 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
111 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
109 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
107 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
115 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
113 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
136 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
137 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
124 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
128 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
130 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
122 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
106 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
108 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
110 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
112 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
116 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
114 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index