Programski jezik Pascal
Ciklična strukura - Tri petlje: FOR-WHILE-REPEAT - petlja

1 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
3 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
4 Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
5 Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
6 Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
7 Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20 FOR-WHILE-REPEAT - petlja
9 Napisati program za ispis kvadrata prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
10 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
11 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
13 Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 17. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
14 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
15 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
16 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
18 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
19 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
20 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
21 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
22 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
23 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
24 Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
25 Ispisati prirodne brojeve od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
26 Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
27 Napisati program za ispis prirodnih brojeva od 3 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
28 Ispisati prirodne brojeve od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
29 Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
30 Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
31 Ispis kvadrata prirodnih brojeva do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
32 Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
34 Napisati program za ispis parnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
36 Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
38 Ispis paranih i neparnih prirodnih brojeva od 1 do n (test parnosti i neparnosti). FOR-WHILE-REPEAT - petlja
39 Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
44 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
46 Ispis prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
50 Suma prvih 5 prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
52 Saberi prirodne brojeve do 100. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
53 Suma prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
54 Suma prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
55 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
56 Izračunati i ispisati sumu kvadrata prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
57 Napisati program za ispis sume recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva (harmonijski niz: 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n) FOR-WHILE-REPEAT - petlja
58 Izračunati i ispisati sumu reciprocnih vrijednosti prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
59 Napisati program za izračunavanje sume niza:1 - 1/2 + 1/3 -+ ... -+ 1/n FOR-WHILE-REPEAT - petlja
60 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
62 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
64 Saberi parne prirodne brojeve do 100. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
65 Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
67 Suma parnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
69 Suma parnih prirodnih brojeva od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
71 Izračunati sumu neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
73 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
74 Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
76 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
78 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
79 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 7 i sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
80 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
82 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
84 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su parni. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
86 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su neparni. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
88 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
89 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
90 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
91 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
92 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
94 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
96 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n čija je cifra jedinica 8. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
97 Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 8. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
99 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
102 Proizvod prvih 5 prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
104 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
106 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
108 Napisati program za ispis proizvoda (faktorijele) brojeva od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
109 Napisati program za izračunavanje proizvoda od 1 do 10. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
110 Proizvod prirodnih od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
112 Proizvod parnih od prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
114 Proizvod neparnih od prvih n prirodnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
116 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
118 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
120 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
121 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
122 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
124 Izračunati proizvod brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
126 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa 3 i sa 4. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
127 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
128 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 6. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
129 Napisati program za ispis proizvoda brojeva od 1 do n čija je cifra jedinica 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
132 Izračunati proizvod parnih brojeva od A do B. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
133 Izračunati proizvod parnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
135 Izračunati proizvod neparnih prirodnih brojeva u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
137 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
139 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
141 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
142 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
143 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 4. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
144 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 i sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
145 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 2 a nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
146 Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa a. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
150 Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n čija je cifra jedinica 4. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
151 Izračunati sumu i proizvod prirodnih brojeva od k do n. Koristiti jednu i dvije petlje. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
152 Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
153 Prebrojati prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
154 Prebrojati parne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
155 Prebrojati neparne prirodne brojeve od 1 do 5. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
164 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
165 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
167 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
173 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do n koji su djeljivi sa l. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
175 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
176 Prebrojati parne prirodne brojeve u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
177 Prebrojati neparne prirodne brojeve u intervalu od k do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
178 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
179 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa 3. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
184 Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od k do n koji su djeljivi sa l. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
185 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
186 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
187 Napisati program da nađe proizvod prirodnih brojeva od a do b djeljivih sa l i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
188 Naći sumu brojeva u intervalu od a do b djeljivih sa 5 i koliko ih ima. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
202 Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
203 Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
204 Izračunati aritmetičku sredinu parnih prirodnih brojeva od 1 do n. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
221 Izračunati aritmetičku sredinu brojeva od k do n djeljivih sa l. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
226 Izračunati sumu 10 učitanih bojeva sa tastature. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
227 Izračunati sumu n učitanih bojeva sa tastature. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
230 Napisati program za određjivanje najmanjeg broja od n učitanih. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
231 Napisati program za određjivanje najvećeg broja od n učitanih. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
233 Učitati visine i težinu za n osoba. Ispisati prosječnu, najmanju i najveću visinu i težinu. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
234 Napisati program za učitavanje prirodnog broja i ispis sa kojim brojevima od 2 do 9 je djeljiv. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
235 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitanih je djeljivo sa 7. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
236 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispis koliko je učitano negativnih, nula i pozitivnih brojeva. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
237 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati sumu negativnih i sumu pozitivnih brojevanula kao i broj nula. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
238 Napisati program za učitavanje 10 brojeva i ispisati aritmetičku sredinu negativnih i aritmetičku sredinu pozitivnih brojeva kao i broj nula. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
243 Napisati program za ispis dana u sedmici. Ispis na ekranu poslije izvođenja programa:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
259 Napisati program da ispisuje 3 puta u 3 reda IME sa razmakom.
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
260 Napisati program da ispisuje u prvo redu jedno ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
261 Napisati program da ispisuje u prvo redu crtice umjesto imena i na kraju ispisuju ime a zatim u svakom narednom po jedno ime više.
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
264 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
265 Napisati program da ispisuje mala slova engleske abecede. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
266 Napisati program da ispisuje velika slova engleske abecede i njihov ASCII kod tj. redni broj. FOR-WHILE-REPEAT - petlja
269 Napisati program koji će za učitanu vrijednost k izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
276 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
280 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
284 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
285 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i M izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
286 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
287 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
289 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
294 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
295 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
296 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
297 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
298 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
299 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
300 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
301 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
302 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
303 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela neparnih brojeva do N:
S = 1! + 3! + 5! + … + N!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
304 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N:
S = 2! + 4! + 6! + … + N!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
305 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 3! + 6! + 9! + … + N!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
308 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
309 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
310 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
311 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
312 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
313 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
314 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
315 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
316 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
317 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
318 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
319 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
320 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
321 Napisati program koji će za učitanu vrijednost N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
322 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
323 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
324 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
325 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
326 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja
327 Napisati program koji će za učitanu vrijednost K i N izračunati vrijednost izraza i ispisati:
FOR-WHILE-REPEAT - petlja

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index