8.1.. Pomnoži dvocifrene brojeve djeljive sa 9.

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM dvoc08111018;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i:Integer;

 

5

  p:Real;

 

6

BEGIN

 

7

  p:=1;

Početna vrijednost prozvoda

8

  FOR i:=10 TO 99 DO

FOR petlja od 10 do 99

9

  IF i MOD 9=0 THEN

 

10

    p:=p*i; ;

Kumulativni prozvod

11

  Writeln('proizvod  dvocifrenih brojeva djeljivih sa p je ', p:4:0);

 

12

END.

 

Listing programa:

PROGRAM dvoc08111018;
USES WinCRT;
VAR
  i:Integer;
  p:Real;
BEGIN
  p:=1;
  FOR i:=10 TO 99 DO
  IF i MOD 9=0 THEN 
    p:=p*i; ;
  Writeln('proizvod dvocifrenih brojeva djeljivih sa p je ', p:4:0);
END.

Daljnji rad: Šta se dešava kada stavimo da je P Integer

Ispis na ekranu:

Index