8.1.. Pomnoži parne brojeve od A do B.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM parni08111019;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i, a, b: Integer;

 

5

  p: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('a, b=');

 

8

  Readln(a, b);

 

9

  p:=1;

Početna vrijednost prozvoda

10

  FOR i := a TO b DO

FOR petlja od a do b

11

  IF i MOD 2=0 THEN

Da li je i parno

12

    p := p * i;

Kumulativni prozvod

13

  Writeln('Proizvod  parnih brojeva od ', a, ' do ', b, ' je ', p:4:0);

 

14

END.

 

PROGRAM parni08111019;
USES WinCRT;
VAR
 i, a, b: Integer;
 p: Real;
BEGIN
 Write('a, b=');
 Readln(a, b);
 p:=1;
 FOR i := a TO b DO
  IF i MOD 2=0 THEN 
    p := p* i;
 Writeln('Proizvod parnih brojeva od ', a, ' do ', b, ' je ', p:4:0);
END.

Daljnji rad: Šta se dešava kada stavimo da je P Integer

Ispis na ekranu:

Index