8.1.. Ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM p08111050;
{ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a}
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, a : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 1 do n koji nisu djeljivi sa a');
 Write(n);
 Readln(n);
 Write(a);
 Readln(a);

 FOR i:=1 TO n DO   { ponavljaj za i=1 do n - pocetak petlje }
  IF i MOD a <> 0 THEN   { djeljivi sa a od 1 do n prirodnih brojeva? }
    WRITELN ('i = ', i); { ispis u petlji }

END.

Ispis na ekranu:

Index