8.1.. Ispis prirodnih brojeva od k do n koji nisu djeljivi sa 5.

Listing programa:

PROGRAM p08111051;
{ispis prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 5}
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, n : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 1 do n koji nisu djeljivi sa 5');
 Write(n);
 Readln(n);

 FOR i:=1 TO n DO   { ponavljaj za i=1 do n - pocetak petlje }
  IF i MOD 5 <> 0 THEN   { nisu djeljivi sa 5 od 1 do n prirodnih brojeva? }
    WRITELN ('i = ', i); { ispis u petlji }

END.

Ispis na ekranu:

Index