8.1.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih 5 prirodnih brojeva.

Listing programa:

PROGRAM p08111053;
{dvostruka vrijednost prvih 5 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Dvostruka vrijednost od 1 do 5');
  
 FOR i:=1 TO 5 DO   { ponavljaj za i=1 do 9 - pocetak petlje }
  WRITELN ('i=',i, ' 2i=' ,2 * i); { ispis u petlji }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index