8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 9.

Listing programa:

PROGRAM p08111055;
{prvih 9 prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Ispis prirodnih brojeva od 1 do 9');
  
 FOR i:=1 TO 9 DO   { ponavljaj za i=1 do 9 - pocetak petlje }
  WRITELN ('i=',i); { ispis u petlji }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index