8.1.. Ispisati parne prirodne brojeve od 1 do 9.

Listing programa:

PROGRAM p08111056;
{ispis prvih 9 parnih prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('parni od 1 do 9');
  
 FOR i:=1 TO 9 DO   { ponavljaj za i=1 do 9 - pocetak petlje }
  IF i MOD 2 = 0 THEN
    WRITELN ('i=',i); { ispis u petlji }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index