8.1.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do m.

Listing programa:

PROGRAM p08111059;
{ ispis neparnih prirodnih brojeva do m }
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, m : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('od 1 do m djeljivi sa 3');
 Write(m);
 Readln(m);

 FOR i:=1 TO m DO   { ponavljaj za i=1 do m - pocetak petlje }
  IF i MOD 3 = 0 THEN  { djeljivi sa 3 od 1 do 9 prirodnih brojeva? }
    WRITELN ('i=',i); { ispis u petlji }
    
END.

Ispis na ekranu:

Index