8.1.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 9 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p08111062;
{ ispis djeljivih sa 3 od 1 do 9 prirodnih brojeva }
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('od 1 do 9 djeljivi sa 3');
  
 FOR i:=1 TO 9 DO   { ponavljaj za i=1 do 9 - pocetak petlje }
  IF i MOD 3 = 0 THEN  { djeljivi sa 3 od 1 do 9 prirodnih brojeva? }
    WRITELN ('i=',i); { ispis u petlji }

END.

Ispis na ekranu:

Index