8.1.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa c.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08111066;
{proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa c }
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, k, m, c : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
 p : REAL;   { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('proizvod od k do m djeljivih sa c');
 Write('k');
 Readln(k);
 Write('m');
 Readln(m);
 Write('c');
 Readln(c);

 p := 1;

 FOR i:=k TO m DO       { ponavljaj za i=1 do 9 - pocetak petlje }
  IF i MOD c = 0 THEN    { djeljiv sa c? }
    p := p * i;       { kumulativni proizvod }

 WRITELN ('proizvod = ', p); { ispis u petlji }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index