8.1.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do m koji su djeljivi sa a.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08111068;
{suma prirodnih brojeva od 1 do m djeljivih sa a}
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, k, m, a, s : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('suma od k do m djeljivih sa a');
 Write('k');
 Readln(k);
 Write('m');
 Readln(m);
 Write('a');
 Readln(a);
 s := 0;

 FOR i:=k TO m DO     { ponavljaj za i=k do m - pocetak petlje }
  IF i MOD a = 0 THEN  { paran? }
   s := s + i;     { paran, kumulativna suma }

 WRITELN ('suma = ', s); { ispis u petlji }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index