8.1.. Proizvod prvih 9 prirodnih brojeva.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08111069;
{proizvod prvih 9 prirodnih brojeva }
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
 p : REAL;   { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('proizvod od 1 do 9');
 p := 1;

 FOR i:= 1 TO 9 DO      { ponavljaj za i=1 do 9 - pocetak petlje }
   p := p * i;       { kumulativni proizvod }

 WRITELN ('proizvod = ', p); { ispis u petlji }
   
END.

Ispis na ekranu:

Index