8.1.. Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do m.

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08111070;
{Suma neparnih prirodnih brojeva od 1 do m}
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i, m, s : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('suma od 1 do m');
 Write('m = ');
 Readln(m);
 s := 0;
 
 FOR i:=1 TO m DO    { ponavljaj za i=1 do m - pocetak petlje }
   s := s + i;     { kumulativna suma }
 
 WRITELN ('suma= ', s); { ispis u petlji }

END.

Ispis na ekranu:

Index