8.1.. Ispisati 5 članova Fibonačijevog /FIBONACCI/ niza. Fibonačijev niz je niz u kome su prva dva člana jednaka jedan, a svaki sljedeći član je suma prethodna dva člana niza (1, 1, 2, 3, 5).

Opis rješenja:

Opis programa:

Listing programa:

PROGRAM p08111071;
{ Suma Fibonacijevog niza do 5}
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, prvi, drugi, treci : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN(' Suma Fibonacijevog niza do 5');

 prvi := 1;
 Write(prvi);
 drugi := 1;
 Write(' ,', drugi);

 treci := prvi + drugi;
 Write(' ,', treci);

 FOR i:= 4 TO 5 DO    { ponavljaj za i=k do n - pocetak petlje }
  BEGIN
   prvi := drugi;
   drugi := treci;
   treci := prvi + drugi; { novi clan niza }
   WRITE(' ,', treci);  { suma }
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index