8.1.. Izračunati i ispisati sumu prirodnih brojeva od k do n. Koristiti FOR petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost sume s (0). FOR petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti kontrolne varijable i od k do n. Formiranje sume se izvodi unutar FOR petlje. Izraz s:=s+i.

Listing programa:

PROGRAM p08112002;
{suma prirodnih brojeva od k do n}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, s : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 s := 0;
 FOR i := k TO n DO
  s := s + i;
 WRITELN('od ', k, ' do ', n, ' suma je ', s );
END.

Ispis na ekranu:

Index