8.1.. Naći proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n, koristiti FOR petlju.

Opis rješenja: Početna vrijednost proizvoda je p:=1. Izraz za izračunavanja proizvoda je p:=p*i. Tumačenje ovog izraza je slično objašnjenju izraza za sabiranje (s:=s+i). Desni dio izraza (p*i) predstavalja proizvod vrijednosti varijabli p i i. Dobiveni proizvod se pridružuje varijabli p. Jasno je da postoji razlika između ovog i matematičkog tumačenja navedenog izraza. Inače izraz se čita kao p postaje p*i ili kao p prima vrijendost  p*i.

Opis programa: Na početku programa se učitavaju granice intervala i postavlja početna vrijednost proizvoda (p:=1). FOR petlja obezbjeđuje promjenu vrijednosti kontrolne varijable i od k do n. Pri svakom prolazu kroz petlju vrijednost proizvoda p se množi sa vrijednošću varijable i (p*i). Ova izračunata vrijednost se pridružuje varijabli p. Petlja se ponavalja sve dok vrijednost kontrolne varijable i ne bude veća od n. Ispis se obavlja na kraju programa.

Tabela 8.3. proizvod brojeva od k do n - FOR petlja.

Tekstualni algoritam 

Listing programa:

Ekran

 

PROGRAM PP8_3;

 

 

VAR

 

 

  i, k, n, p: Integer;

 

 

BEGIN

 

 

  REPEAT

 

 

    Write('Granice k n ');

 

1. učitati granice intervala (k, n)

    Readln(k, n);

Granice k n 5 7

 

2. ako su pogrešne granice, idi na 1 (k>n)

  UNTIL k<= n;

 

3. postaviti početnu vrijednost prizvoda (p=1)

  p := 1;

 

4. za i=k do n radi

  FOR i := k TO n DO

 

4.1. formirati novi proizovd (p=p*i)

    p := p * i;

 

5. ispisati izračunati proizvod

  Writeln('Od ', k, ' do ', n, ' proizvod je ', p);

Od 5 do 7 proizvod je 210

 

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p08112042;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n, k, p : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Od broja ');
 READLN( k );
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 p := 1;
 FOR i := k TO n DO
  p := p * i;
 WRITELN('Od ', k, ' do ', n, ' proizvod ', p );
END.

Ispis na ekranu:

Index