8.1.. Izračunati aritmetičku sredinu neparnih prirodnih brojeva do 5.

Opis rješenja: Izdvajanje onih koji nisu djeljivih sa 2 (neparnih) se izvodi logičkim izrazom i MOD 2 <> 0 u intervalu od 1 do 5.

Listing programa:

PROGRAM p08113024;
USES 
 WinCrt; 
VAR            { deklarisanje promjenljivih }
 i, n, s, br : Integer;  { cjelobrojne promjenljive }
 asr : Real;       { realne promjenljive }
BEGIN
 Writeln('Artimeticka sredina neparnih 1 - 5');

 s := 0;      { pocetna vrijednost sume }
 br := 0;     { pocetna vrijednost brojaca }

 FOR i := 1 TO 5 DO     { ponavljaj za i=1 do 5 - pocetak for petlje }
   IF i MOD 2 <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 tada izvedi }
    BEGIN
     s := s + i;    { suma s postaje stara vrijednost sume uvecana za vrijednost i }
     br := br + 1;   { brojac br postaje stara vrijednost brojaca uvecana za 1 }
    END;         { kraj if naredbe }
  
 asr := s/br;     { aritmeticka sredina neparnih je kolicnik sume i brojaca s/br }
 Writeln('Aritmeticka sredina od 1 do ', n, ' je ', asr);
END.

Ispis na ekranu:

Index