8.1.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Listing programa:

PROGRAM p08114009;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n, desno : Integer; 
 znak : Char;  { znak koji se ispisuje }

BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
 
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }
 Write('Broj znakova pomjeraja: '); { za koliko je pomjeren }
 Readln(desno);       { broj znakova pomjereno u desno }
 Write('Znak '); 
 Readln(znak);       { znak }

 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR J:=1 TO n + desno DO
    IF i + desno <= j THEN { glavna dijagonala je pomjerena za desno? }
     WRITE(znak)    { znak }
    ELSE
     WRITE(' ');    { prazno }    
   WRITELN;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index