8.1.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Listing programa:

PROGRAM p08114011;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n : Integer; 
 znak : Char;  { znak koji se ispisuje }

BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
 
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }
 Write('Znak '); 
 Readln(znak);       { znak }

 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR j:=1 TO n DO
    BEGIN
     IF (i + j) = (n + 1) THEN { na sporednoj dijagonali? }
      Write(znak);      { znak }
     IF (i + j) > (n + 1) THEN { iznad sporedne dijagonale? }
      Write(znak, znak);   { znak i znak mjesto }
     IF (i + j) < (n + 1) THEN { ispod sporedne dijagonale? }
      Write(' ');       { prazan prostor }
    END;
   WRITELN;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index