8.1.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Ispisuju se samo neparni redovi (IF i MOD 2 = 1 THEN). Do sporedne dijagonale ispisuje se prazan prostor. Od sporedne dijagonale ispisuje se znak i prazan prostor Write(znak, ' '), tako se dobija širi trougao. Početni listing programa (vidi zadatak >>)
Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Sporedna dijagonala i+j = n+1

Listing programa:

PROGRAM p08114013;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n : Integer; 
 znak : Char;  { znak koji se ispisuje }

BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
 
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }
 Write('Znak '); 
 Readln(znak);       { znak }

 FOR i:=1 TO n DO
  IF i MOD 2 = 1 THEN    { ispis neparnih }
   BEGIN
    FOR j := 1 TO n DO  { ispis kolone }
     IF (i + j) >= (n + 1) THEN { od poredne dijagonale? }
      Write(znak, ' ')     { znak i prazno mjesto }
     ELSE         { inace }
      Write(' ');    { prazan prostor }
    WRITELN;
   END;
END.

Ispis na ekranu:

Index