8.1.. Napisati program za ispis trougla kao na slici sa željenim brojem redova:
.

Opis programa: Na slici je prikazan odnos redova i kolona.

Slika 1. Glavna dijagonala i=j

Listing programa:

PROGRAM p08114018;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 i, j, n : Integer; 

BEGIN
 WRITELN('Trougao'); { naslov }
 
 Write('Broj redova: ');  { ulazne promjenljive }
 Readln(n);         { broj redova }

 FOR i:=1 TO n DO
  BEGIN
   FOR J:=1 TO n DO
    IF i >= j THEN     { ispod i na glavnoj dijagonali? }
     WRITE(2 * j, ' ');  { dvostruka vrijednost indeksa kolone }
   WRITELN;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index