8.2..Napisati program za ispis brojeva od 1 do n WHILE petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan i ispisuje na ekran.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (i+1=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (i+1=2+1=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Opis programa: Broj n se upisuje u liniji 7. Postavljanje početne vrijednosti promjenljive i se izvodi u liniji 8. Petlja počinje ključnom riječi WHILE. Ispis vrijednosti promjenljive je naredbom WRITELN('i=',i )u liniji 10. Provjera ponavljanja petlje je u liniji 12.  Petlja se ponavlja sve dok nije logički izraz istinit, tj da je i>n . Ponavljanjem prolaza kroz petlju se ispisuje nova vrijednost promjenljive i.

Tabela 8.5. Ispis pomoau WHILE petlje

Tekstualni algoritam 

Listing programa:

Ekran

 

PROGRAM PP8_5;

 

 

VAR

 

 

  i, n: Integer;

 

 

BEGIN

 

 

 Write('Do broja ');

 

1. upis do broja (n)

 Readln(n);

Do broja 3

2. postaviti početnu vrijednost (i=1)

 i := 1;

 

3. dok je i<=n radi

 WHILE i <= n DO

 

 

   BEGIN

 

3.1. ispisati vrijednost i

   Writeln('i = ', i);

i = 1 i = 2 i = 3

3.2. uvećati i

     i := i + 1;

 

 

   END;

 

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM p08211001;
{prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('1-n');
 WRITE('Do broja ');
 READLN(n);
 i:=1; 
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   WRITELN('i=',i );
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index