8.2.. Napisati program za ispis parnih brojeva od 1 do n.

Opis rješenja: Parni brojevi su djeljivi sa 2 bez ostatka. Zato se i provjera sastoji od provjere da li je broj djeljiv sa 2 bez ostatka IF i MOD 2 =0.

Listing programa:

PROGRAM p08211002;
{parni od prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
BEGIN
 Writeln('Ispis');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD 2 = 0 THEN
    Writeln(i);
   i:= i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index