8.2.. Napisati program za ispis prvih n prirodnih brojeva unazad.

Opis rješenja: Kontrolnoj varijabli i se pridjeljuje vrijednost n. WHILE petlja se ponavalja sve dok je logički izraz i>=1 istinit. Naredbom i=i-1 se umanjuje vrijednost varijable i za jedan. Računar ovu operaciju izvodi na slijedeći način. Prvo vrijednosti varijable i oduzima 1. Zatim ovu vrijednost pridružuje varijabli i. Izvršenje programa prelazi na početak WHILE petlje, koja obezbjeđuje ponavljanje.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti n (koliko će se brojeva ispisati) varijabli i se pridružuje početna vrijednost (i:=n). Petlja počinje naredbom WHILE. Logički izraz u WHILE naredbi obezbjeđuje ponavljanje sve dok je logički izraz (i>=1)istinit. Vrijednost varijable i se umnjuje za 1 korištenjem izraza i:=i-1. Računar prvo izvodi desni dio ovog izraza, umanjuje vrijednost varijable i za jedan (i-1). Izračunatu vrijednost računar pridružuje varijabli i. Prelazi se na početak petlje, tj ponavlja se petlja dok je istinit logički izraz u WHILE naredbi.

Listing programa:

PROGRAM PP8_5;
USES
  WinCrt;
VAR
  i, n: Integer;
BEGIN
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 i := n;
 WHILE i >= 1 DO
   BEGIN
     Writeln('i = ', i);
     i := i - 1;
   END;
END.

Ispis na ekranu:

Index