8.2.3. Napisati program za ispis recipročnih vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis programa: Recipročna vrijednost je 1/i. Ispis se izvodi u narebi WRITELN('i = ', i, ' reciprocna vrijednost ', 1/i);.

Listing programa:

PROGRAM p08211004;
{reciprocne vrijednosti prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 i:=1; 
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   WRITELN('i = ', i, ' reciprocna vrijednost ', 1/i);
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index