8.2.. Napisati program za ispis dvostruke vrijednosti prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Izračuvanje dvostrukih vrijednosti se izvodi izrazom 2*i naredbi WRITELN(2*i).

Opis programa: Po

Listing programa:

PROGRAM p08211009;
{dvostruke vrijednosti prvih N prirodnih brojeva}
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n : INTEGER;
BEGIN
 WRITE('Do broja ');
 READLN( n );
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   WRITELN('i = ', i, ' dvostruka vrijednost ', 2*i);
   i := i+1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index