8.2.. Saberi parne prirodne brojeve do 100.

Opis programa:

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM suma08111015;

 

2

USES WinCRT;

 

3

VAR

 

4

  i, s: Integer;

 

5

BEGIN

 

6

  s:=0;

Početna vrijednost sume

7

  i := 1;

Početna vrijednost varijable i

8

  WHILE i <= 100 DO

Krajnja vrijednost i i <= 100

9

    BEGIN

 

10

      IF i MOD 2=0 THEN

Da li je i parno

11

        s := s + i ;

Kumulativna suma

12

      i := i+1;

Uvećanje varijable i

13

    END;

 

14

  Writeln('suma prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);

Ispis

15

END.

 

Listing programa:

PROGRAM suma08111016;
USES WinCRT;
VAR
 i, s: Integer;
BEGIN
 s:=0;
 i := 1; 
 WHILE i <= 100 DO
  BEGIN
  IF i MOD 2=0 THEN 
   s := s + i;
   i := i+1;
  END;
 Writeln('Suma parnih od prvih 100 prirodnih brojeva je ',s);
END.

Ispis na ekranu:

Index