8.2.. Saberi i pomnoži prirodne brojeve do N koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM sp08111020;
USES WinCRT;
VAR
 i, n, s: Integer;
 p: Real;
BEGIN
 Write('n=');
 Readln(n);
 p := 1;
 s := 0;
 i := 1;
 WHILE i <= n do
   BEGIN
   IF i MOD 3=0 THEN 
    BEGIN
     p := p * i;
     s := s + i;
    END;
   i := i + 1;
  END;
 Writeln('proizvod i suma do ', n, ' djeljivih sa 3 je ', ' p= ', p:4:0, ' s = ',s);
END.

Ispis na ekranu:

Index