8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 3 a krajnja vrijednost je 8.

Listing programa:

PROGRAM p08211023;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 3 do 8');
 
 i := 3;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 8 DO     { dok je i <= 8 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   WRITELN('i=',i );  { ispis u petlji }
   i := i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;          { kraj while petlje }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index