8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 3 do 8 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 8 a krajnja vrijednost je 3.

Listing programa:

PROGRAM p08211024;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 3 do 8 unazad');
 
 i := 8;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i >= 3 DO     { dok je i >= 3 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   WRITELN('i=',i );  { ispis u petlji }
   i := i - 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;          { kraj while petlje }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index