8.2.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od 1 do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD 5 = 0 u naredbi IF unutar WHILE petlje.

PROGRAM p08211025;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, n: Integer;
BEGIN
 Writeln('Djeljivi sa 5 od 1 do n');
 Write('Do broja ');
 Readln(n);
 
 i := 1;
 WHILE i <= n DO
  BEGIN
   IF i MOD 5 = 0 THEN
    Writeln(i);
   i := i+1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index