8.2.. Ispis brojeva od 1 do 20 u obliku:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ......20

Opis rješenja: Ispis se obavlja naredbom WRITE koja sadrži ispis razmaka.

Listing programa:

PROGRAM p08211028;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('1 do 20');
 
 i := 1;        { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 20 DO   { dok je i <= 20 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   WRITE(i, ' ');  { ispis u petlji }
   i := i + 1;    { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;        { kraj while petlje }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index