8.2.. Ispis prirodnih brojeve od 5 do 20 unazad.

Opis rješenja: Početna vrijednost je 20 a krajnja vrijednost je 5.

Listing programa:

PROGRAM p08211029;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Od 5 do 20 unazad');

 i := 20;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable } 
 WHILE i >= 5 DO     { dok je i >= 5 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   WRITELN('i=',i );  { ispis u petlji }
    i := i - 1;    { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;          { kraj while petlje }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index