8.2.. Ispis kvadratnog korijena prirodnih brojeva do 10.

Opis rješenja: Funkcijom SQRT se računa drugi korijen.

Listing programa:

PROGRAM p08211032;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Kvadratni korijen od 1 DO 10');

 i := 1;                            { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 10 DO                        { dok je i <= 10 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   WRITELN('Kvadratni korijen broja ', i, ' je:', SQRT(i)); { ispis kvadratnog korijena - SQRT }
   i := i + 1;                        { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;                             { kraj while petlje }
	
END.

Ispis na ekranu:

Index