8.2.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 17.

Listing programa:

PROGRAM p08211036;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 i : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('NEPARNI OD 1 DO 17');

 i := 1;          { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 17 DO      { dok je i <= 17 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF i MOD 2 <> 0 THEN  { ako i nije djeljivo sa 2 - neparnoparno tada izvedi }
    WRITE (I, ' ');   { ispis izabranog }
   i:= i + 1;       { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;           { kraj while petlje }END.
	
END.

Ispis na ekranu:

Index