8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p08211037;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 i: INTEGER;    { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('DJELJIVI SA 3 OD 1 DO 17');
 
 i := 1;         { pocetna vrijednost kontrolne varijable }
 WHILE i <= 17 DO     { dok je i <= 17 ponavljaj - pocetak petlje }
  BEGIN
   IF I MOD 3=0 THEN	  { ako je i djeljivo sa 3 tada izvedi }
    WRITE (I, ' ');  { ispis izabranog }
    i:= i + 1;     { slijedeca vrijednost kontrolne varijable i }
  END;          { kraj while petlje }
	
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index