8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 17 koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM p08211039;
USES
 WinCrt;
VAR
 i, a: Integer;
BEGIN
 WRITELN('DJELJIVI SA a OD 1 DO 17');
 WRITE('Djeljivi sa brojem ');
 READLN( a );
 
 i := 1;
 WHILE i <= 17 DO
  BEGIN
   IF i MOD a = 0 THEN
    Writeln(i);
   i := i + 1;
  END;
	
END.

Ispis na ekranu:

Index