8.2.. Ispisati neparne prirodne brojeve od 1 do 5.

Listing programa:

PROGRAM p08111042;
USES
 WINCRT;
VAR
 I: INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ispis neparnih brojeva od 1 do 5');

 I:=1;
 WHILE i <= 5 DO
  BEGIN
   IF I MOD 2=1 THEN	
    WRITELN ('I=',I);
   i := i + 1;
  END;
	
END.

Ispis na ekranu:

Index