8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

PROGRAM p08111043;
USES 
 WINCRT;
VAR 
 I:INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ispis brojeva djeljivih sa 3 od 1 do 5');
 
 I := 1;
 WHILE I <= 5 DO
  BEGIN
   IF I MOD 3 = 0 THEN WRITELN ('I=',I);
    I := I + 1;
  END;

END.

Ispis na ekranu:

Index