8.2.. Ispisati prirodne brojeve od 1 do 5 koji su djeljivi sa a.

Listing programa:

PROGRAM P08211045;
USES
 WINCRT;
VAR
 I,A: INTEGER;
BEGIN
 WRITELN('Ispis brojeva djeljivih sa a od 1 do 5');
 WRITELN('UNESI A ');
 READLN(A); 
 
 i:=1;
 WHILE i <= 5 DO
  BEGIN
   IF I MOD A=0 THEN	
    WRITELN ('i=',I);
   i := i + 1;
  END;
END.

Ispis na ekranu:

Index